Skip to main content

Mūsų specialistai rengia šiuos dokumentus

DARBŲ SAUGA IR SVEIKATA

 • Darbo tvarkos taisykles;
 • Darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai rinkimo dokumentus;
 • Darbo tarybos (darbų saugos) dokumentus;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas dokumentus;
 • Kontingentų pažymą;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo aprašą;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;
 • Incidentų darbe tyrimo ir apskaitos tvarkos dokumentus;
 • Neblaivumo darbe prevencijos įgyvendinimo tvarkos dokumentus;
 • Asmeninių apsauginių priemonių išdavimo ir grąžinimo tvarkos dokumentus;
 • Naudojamų pavojingų cheminių medžiagų saugos duomenų lapų registravimo ir darbuotojų supažindinimo su SDL tvarkos aprašą;
 • Įsakymą dėl įgalioto asmens atsakingo už įrenginių techninę būklę;
 • COVID – 19 prevencinių priemonių tvarkos, temperatūros matavimo įmonės viduje tvarką, rizikos vertinimo kortelę;
 • Darbų saugos būklės audito dokumentus;
 • Nelaimingų atsitikimų tyrimo dokumentus (darbe, pakeliui į/iš darbo);
 • Profesinės rizikos vertinimo dokumentus (darbo vietų vertinimas);
 • Bei kitus įmonės valdymo dokumentus.

CIVILINĖ SAUGA

 • Ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planą;
 • Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą;
 • Darbuotojų civilinės saugos mokymo ir pratybų vykdymo aprašą;
 • Darbuotojų civilinės saugos mokymus;
 • Darbuotojų funkcinių arba stalo pratybas;
 • Civilinės saugos būklės auditą.

GAISRINĖ SAUGA

 • Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų (jų įgaliotų asmenų) priešgaisrinės saugos mokymus;
 • Įsakymą dėl įgalioto asmens atsakingo už priešgaisrinę saugą ir funkcijų aprašą;
 • Gaisrinės saugos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos aprašą;
 • Gaisrinės saugos instrukcijas:
  • Įvadibė (bendroji) gaisrinės saugos instrukcija
 • Kitas gaisrinės saugos instrukcijas:
  • Sandėlio gaisrinės saugos instrukcija;
  • Virtuvės gaisrinės saugos instrukcija;
  • Kavinės/restorano gaisrinės saugos instrukcija;
  • Ugnies darbų atlikimo gaisrinės saugos instrukcija.
 • Gaisrinės saugos instruktavimo registravimo žurnalą;
 • Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planą;
 • Darbuotojų gaisrinės saugos mokymus;
 • Darbuotojų gaisrinės saugos funkcinės pratybas;
 • Evakavimo planus;
 • Gaisrinės saugos fizinės būklės auditą.

DUOMENŲ APSAUGOS DOKUMENTACIJA

 • Asmens duomenų apsaugos taisykles;
 • Lygių galimybių politika dokumentus;
 • Komunikacijų naudojimo saugumo ir naudojimo taisykles;
 • Vaizdinės medžiagos saugumas ir naudojimo tvarkos dokumentus;
 • Darbo užmokesčio sistemos

LR Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 6 punktas (Žin., 2002, Nr. 123-5518) ir „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ 12 punktas (Žin., 2005, Nr. 26-852; Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, Nr. 118-5970) nustato, kad juridinių asmenų vadovai, nepriklausomai nuo ekonominės veiklos rūšies ir darbuotojų skaičiaus, periodiškumu – kas 3 metai, turi organizuoti visų savo darbuotojų (valstybės tarnautojų) mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais pagal „Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms“ (Žin., 2003, Nr. 63-2873; Žin., 2012, Nr. 105-5360).

Darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo paskirtis – supažindinti darbuotojus (valstybės tarnautojus) su galimomis gaisrų kilimo priežastimis, pagrindiniais teisės aktais, gaisrine įranga, darbuotojų (valstybės tarnautojų) teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje ir atsakomybę.

Tuo tikslu juridinio asmens vadovas turi parengti specialią priešgaisrinės saugos mokymo programą ir kurioje nurodoma: 1) priešgaisrinės saugos mokymo tvarka, trukmė; 2) darbuotojų (valstybės tarnautojų) išklausiusių priešgaisrinės saugos mokymo kursą, žinių tikrinimo tvarka.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112 patvirtinti „Minimalius reikalavimai valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms“ (Žin., 2003, Nr. 63-2873; Žin., 2012, Nr. 105-5360) numato šias priešgaisrinės saugos mokymo temas:

 1. Medžiagų degumas. Pagrindinės gaisrų priežastys (30 minučių).
 2. Pagrindiniai priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai objektui ir atskiriems darbo barams (60 minučių): teritorijos priežiūrai; statiniams, atskiriems pastatams ir patalpoms; elektros įrenginiams; šildymui ir vėdinimui; technologiniams procesams; pavojingų medžiagų transportavimui; medžiagų sandėliavimui; statybos darbams; ugnies darbams.
 3. Gaisrinė įranga ir jos naudojimo ypatumai (30 minučių): stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos; gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos; perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos; lauko gaisrinio vandentiekio sistemos; dūmų ir šilumos kontrolės sistemos; pirminės gaisro gesinimo priemonės.
 4. Veiksmai kilus gaisrui (45 minutės).
 5. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (15 minučių).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63 patvirtinto „Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2010, Nr. 23-1103) 21 punkto 1 papunktyje yra numatyta, kad patikrinimo metu, be kitų pagrindinių klausimų, valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas privalo patikrinti ar objekte yra atliekamas periodinis visų darbuotojų mokymas priešgaisrinės saugos klausimais.

UAB „Militra“ specialistai gali padėti organizuoti Jūsų darbuotojų (valstybės tarnautojų) priešgaisrinės saugos mokymą ir atestavimą atsižvelgiant į norminių teisės aktų reikalavimus palankiausiomis sąlygomis.

Sutartu laiku atvyksime į mokymų vietą su visomis reikalingomis mokymų priemonėmis (garso, vaizdo aparatūra, gaisrinės saugos ženklų pavyzdžiais ir kt.), pravesime mokymus bei atestuosime visus Jūsų darbuotojus (valstybės tarnautojus).

Visiems sėkmingai išlaikusiems įskaitas išduosime pažymėjimus.